Postępowanie w sprawie należnej opłaty

Co w przypadku, gdy podmiot korzystający ze środowiska nie uiści we własnym zakresie należnej półrocznej opłaty za korzystanie ze środowiska?

Marszałek województwa wszczyna i prowadzi postępowanie w myśl art. 288 ust.1 i ust. 2 POŚ, który mówi, że:

Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska:

1) nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat – marszałek województwa wymierza opłatę w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska,

2) zamieścił w wykazie zawierającym informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, informacje lub dane nasuwające zastrzeżenia – marszałek województwa wymierza w drodze decyzji, na podstawie ustaleń własnych lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, opłatę w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą z wykazu.

Marszałek województwa dokonuje ustaleń własnych na podstawie:

1) pomiarów dokonywanych przez organy administracji lub przez podmiot korzystający ze środowiska obowiązany do poniesienia opłat

2) innych danych technicznych i technologicznych Kopię decyzji, o której mowa w ust. 1, zawierającą informacje o korzystaniu ze środowiska przez podmiot w zakresie wskazanym w art. 287 ust. 1 pkt 1-3, marszałek województwa przedstawia niezwłocznie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Opłaty podwyższone

Ponoszenie opłat podwyższonych z tytułu braku pozwolenia – ten zakres reguluje art. 292-293 POŚ.

Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, wprowadzona ustawą z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954), nadała nowe brzmienie art. 292 POŚ.

Art. 292 Podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500% w przypadku braku wymaganego pozwolenia na:

 • wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów
 • pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

Jednak po uwzględnieniu zapisu przejściowego zawartego w art. 14 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954),   podmiot korzystający ze środowiska bez wymaganego pozwolenia, ponosić będzie opłaty podwyższone :  o 100% za okres korzystania ze środowiska do dnia 31 grudnia 2005 r. , o 100% za rok 2006, o 200% za rok 2007 i 2008 oraz o 500% za korzystanie ze środowiska po dniu 1 stycznia 2009r.

Art. 293

 1.  Za składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów podmiot korzystający ze środowiska ponosi, z zastrzeżeniem ust. 3-5, opłaty podwyższone w wysokości 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.
 2. Magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania traktuje się jako składowanie odpadów bez wymaganej decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nie przeznaczonym podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0,1 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.
 4. W przypadku pozbycia się odpadów:
  1) nad brzegami zbiorników wodnych, a zwłaszcza w strefach ochronnych ujęć wód i na terenach wypływu wód z warstw wodonośnych
  2) na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody
  3) na terenach leśnych albo uzdrowiskowych lub na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0,15 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania
 5. Podmiot korzystający ze środowiska w przypadku pozbycia się odpadów do śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych, morskich wód wewnętrznych lub wód morza terytorialnego ponosi opłatę podwyższoną w wysokości 100-krotnej jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku.
 6. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio, jeżeli składowanie odpadów jest zabronione na podstawie ustawy o odpadach.

Współczynniki 0,1 i 0,15 zostały z dniem 12 marca 2010 r. podwyższone do wartości odpowiednio: 0,7 i 1,0 poprzez zmianę wynikającą z ustawy z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz.145). Ustawą tą wprowadzono również zapis regulujący ponoszenie opłat podwyższonych niezależnie od opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku.

Gdzie kierować wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska?

Gdzie kierować wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska?

Zgodnie z art. 277 ust. 1 i 2 POŚ opłaty za korzystanie ze środowiska podmiot korzystający ze środowiska wnosi na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska, z zastrzeżeniem: opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń, wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska (miejsce rejestracji, tj. miejsce wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, lub miejsce nadania numeru statystycznego Regon)

Rachunek redystrybucyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie :

od dnia 1 września 2007 r. rachunek prowadzony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Rzeszowie ul. Zygmuntowska 14 – nr rachunku 62 1930 1389 2700 0701 4802 0027

Ekologiczna biurokracja utrudnia prowadzenie firm

Przedsiębiorcy muszą sami ustalić, które z 34 sprawozdań dotyczących emisji zanieczyszczeń do powietrza ich obowiązują

Pierwsze ekologiczne sprawozdania trzeba składać już do końca stycznia. Dotyczą one opłat za korzystanie ze środowiska.

Muszą je składać i najmniejsi przedsiębiorcy, i wielkie firmy. Rozliczają się za pobór wód oraz odprowadzanie ścieków.

Powietrze najważniejsze

Największej grupy dotyczą sprawozdania za emisje do powietrza. Muszą je składać choćby ci, którzy mają samochody czy piece grzewcze. Ale nie tylko. Rozliczyć musi się też firma, która maluje pasy na jezdni lub ogrodzenie miejskiego urzędu. Robią to także te, które zdejmują azbest, i te, które wożą pasażerów czy towary.

Jak wyliczyli dla nas specjaliści, przedsiębiorców zajmujących się różnymi rodzajami działalności obowiązują aż 34 sprawozdania dotyczące emisji gazów i pyłów. I nie zawsze chodzi o wielkie elektrownie, zakłady chemiczne czy huty. Przykładowo z substancji niekorzystnie wpływających na warstwę ozonową muszą się rozliczać właściciele samochodów-chłodni czy warsztatów naprawiających urządzenia chłodnicze lub klimatyzację.

W wiele miejsc

Sprawozdania przesyła się w różne miejsca – do urzędów marszałkowskich, wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, głównego inspektora ochrony środowiska, Głównego Urzędu Statystycznego, Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, a niekiedy – bezpośrednio lub za pośrednictwem krajowych urzędów – do Unii Europejskiej.

Proces deregulacji zapoczątkowany w Unii Europejskiej w wypadku obowiązków środowiskowych zamienił się w proces ich rozszerzania pod szczytnymi hasłami ochrony środowiska – mówi Andrzej Sadowski, prezes Centrum im. Adama Smitha. – Sądzę, że obowiązki sprawozdawcze i rejestracyjne generują większe koszty niż korzyści związane z prowadzeniem programów środowiskowych.

Niejasne przepisy

Bardzo często trudno jest odpowiedzieć na pytanie, kogo należy danymi obowiązkami obciążyć. Czy np. firmę usługowo malującą elewację siedziby innego przedsiębiorcy, czy może właściciela budynku.

Jeszcze więcej problemów dotyczy sprawozdań w sprawie odpadów, które na ogół nie wiążą się z opłatami. Nie wiadomo np., jak kwalifikować odpadowe tonery czy odpady medyczne.

Jednostki medyczne często mają kłopoty z kwalifikowaniem odpadów medycznych, a poziom wiedzy o tym jest niski nawet wśród urzędników. – Często występuje rozbieżność między placówkami medycznymi, instytucją kontrolującą a firmą unieszkodliwiającą odpady medyczne

Źródło: Rzeczpospolita, Zofia Jóźwiak 26-01-2012

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska – ulegają corocznej zmianie.

Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w 2011 r. określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 (M.P. 74, poz.945)

Rodzaje korzystania ze środowiska objęte opłatami

Rodzaje korzystania ze środowiska objęte opłatami – określa art. 273 ust.1 POŚ.

Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi pobór wód składowanie odpadów (zgodnie z treścią art. 279 ust.2 POŚ w razie składowania odpadów, podmiotem korzystającym ze środowiska obowiązanym do ponoszenia opłat jest posiadacz odpadów, czyli ten kto faktycznie włada odpadami. W efekcie oznacza to, że opłaty za składowanie odpadów, uiszczają właściciele lub zarządcy składowisk, z zastrzeżeniem: w przypadku gdy odpady zostały przekazane na rzecz podmiotu, który nie uzyskał wymaganego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, to podmiotem korzystającym ze środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat za składowanie odpadów, jest podmiot który przekazał te odpady – powyższa zasada nie dotyczy osób fizycznych)

Podmioty korzystające ze środowiska

Podmioty korzystające ze środowiska – definiowane są w art. 3 pkt. 20 POŚ.

Ilekroć w ustawie jest mowa o podmiocie korzystającym ze środowiska – rozumie się przez to:

 • przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2007. Nr 155, poz.1095 ) oraz osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki
 • jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy – Prawo działalności gospodarczej
 • osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a), korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia