Opłaty podwyższone

Ponoszenie opłat podwyższonych z tytułu braku pozwolenia – ten zakres reguluje art. 292-293 POŚ.

Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, wprowadzona ustawą z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954), nadała nowe brzmienie art. 292 POŚ.

Art. 292 Podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500% w przypadku braku wymaganego pozwolenia na:

 • wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów
 • pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

Jednak po uwzględnieniu zapisu przejściowego zawartego w art. 14 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954),   podmiot korzystający ze środowiska bez wymaganego pozwolenia, ponosić będzie opłaty podwyższone :  o 100% za okres korzystania ze środowiska do dnia 31 grudnia 2005 r. , o 100% za rok 2006, o 200% za rok 2007 i 2008 oraz o 500% za korzystanie ze środowiska po dniu 1 stycznia 2009r.

Art. 293

 1.  Za składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów podmiot korzystający ze środowiska ponosi, z zastrzeżeniem ust. 3-5, opłaty podwyższone w wysokości 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.
 2. Magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania traktuje się jako składowanie odpadów bez wymaganej decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nie przeznaczonym podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0,1 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.
 4. W przypadku pozbycia się odpadów:
  1) nad brzegami zbiorników wodnych, a zwłaszcza w strefach ochronnych ujęć wód i na terenach wypływu wód z warstw wodonośnych
  2) na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody
  3) na terenach leśnych albo uzdrowiskowych lub na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0,15 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania
 5. Podmiot korzystający ze środowiska w przypadku pozbycia się odpadów do śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych, morskich wód wewnętrznych lub wód morza terytorialnego ponosi opłatę podwyższoną w wysokości 100-krotnej jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku.
 6. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio, jeżeli składowanie odpadów jest zabronione na podstawie ustawy o odpadach.

Współczynniki 0,1 i 0,15 zostały z dniem 12 marca 2010 r. podwyższone do wartości odpowiednio: 0,7 i 1,0 poprzez zmianę wynikającą z ustawy z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz.145). Ustawą tą wprowadzono również zapis regulujący ponoszenie opłat podwyższonych niezależnie od opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *