SZWO i F-gazy – obowiązki operatorów i branży chłodniczej

Ustawowy (art. 39, art. 40, art. 41) obowiązek składania rocznych sprawozdań obejmuje m.in. podmioty, które stosują substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane, z uwzględnieniem ich stosowania w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń oraz prowadzą ich odzysk, recykling, regenerację lub zniszczenie. Sprawozdanie za rok poprzedni składa się do 28 lutego
(np. sprawozdanie za rok 2015 należy złożyć do 28 lutego 2016 roku).

Kary administracyjne

Nowa ustawa wprowadza szereg kar administracyjnych, zarówno dla operatorów, jak i przedsiębiorców (pełen wykaz kar w art. 47). Kary zaczynają obowiązywać po wejściu w życie tych wymogów ustawy, których dotyczą (np. kary dotyczące Kart Urządzeń – po 6 miesiącach od ogłoszenia ustawy, a w praktyce – od wprowadzenia Centralnego Rejestru Operatorów). Kary (w zakresie dotyczącym branży chłodniczej) wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Kary w wymiarze od 600 do 3000 zł mogą zostać wymierzone m.in. za:

 nieprzekazanie sprawozdania w terminie;

 niesporządzenie Kart Urządzeń w terminie;

 wprowadzanie danych do Kart Urządzeń przez osoby nie mające odpowiednich uprawnień. Kary w wymiarze od 4000 do 10 000 zł mogą zostać wymierzone m.in. za:

 niezapewnienie sprawdzenia urządzeń i instalacji pod względem wycieków;

 niewprowadzenie uzgodnień dotyczących odzysku;

 dopuszczenie do prac personelu bez odpowiedniego certyfikatu;

 prowadzenie działalności bez certyfikatu dla przedsiębiorców.

[important]W sprawie sprawozdań proszę o kontakt tel. 603 798 286[/important]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *