Obowiązki dotyczące substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych CRO

Zgodnie z art. 19 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, został utworzony Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO), które zawierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych.

W Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej będzie trzeba gromadzić Karty Urządzeń oraz Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej dla urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających, co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych.

Dokumenty prowadzi się oddzielnie dla urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających substancje kontrolowane oraz urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Przed sporządzeniem pierwszej Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej operator jest obowiązany do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej poprzez wypełnienie w tym rejestrze formularza rejestracyjnego

 

Operatorzy urządzeń (obecnie eksploatowanych na obiektach) zobowiązani są do zarejestrowania oraz sporządzenia ww. kart do dnia 14 marca 2016 r.
Dla nowych urządzeń ww. karty będzie trzeba sporządzić w terminie 10 dni od dnia dostarczenia urządzenia albo systemu ochrony p.poż. na miejsce jego funkcjonowania, a w przypadku, gdy urządzenie albo system ochrony przeciwpożarowej wymaga zainstalowania – w terminie 10 dni od dnia zakończenia jego instalacji i napełnienia substancją kontrolowaną albo fluorowanym gazem cieplarnianym.

Zgodnie z definicją, „operator” oznacza:

– osobę fizyczną lub prawną sprawującą faktyczną kontrolę nad technicznym działaniem produktów i urządzeń,

– przedsiębiorstwo, które obsługuje urządzenia chłodnicze lub klimatyzacyjne, pompy ciepła lub systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające substancje kontrolowane.

W praktyce najczęściej przyjmuje się, że operatorem urządzenia jest właściciel urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej, czy też osoba zarządzająca obiektem, w którym urządzenie lub system ochrony przeciwpożarowej się znajduje.

Kto dokonuje wpisu do karty po jej założeniu?

Operatorzy urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej muszą zapewnić, aby wpisy do Kart Urządzeń albo Kart Systemu Ochrony Przeciwpożarowej były dokonywane przez osoby posiadające certyfikaty. Karta po zarejestrowaniu w CRO będzie uzupełniana elektronicznie.

Administrator konta operatora lub osoby kontaktowe konta operatora (pracownicy operatora) mogą udostępnić dane zawarte w Karcie Urządzenia lub Karcie Systemu Ochrony Przeciwpożarowej innym osobom w zakresie niezbędnym do dokonania przez te osoby wpisów w tych kartach, co oznacza, że serwisant posiadający certyfikat i wykonujący czynności wymagające wpisu do Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej będzie dokonywał wpisu w obecności pracownika operatora, który posiada konto w CRO, i ten pracownik po zalogowaniu się do CRO udostępnia daną Kartę Urządzenia albo Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej i w jego obecności serwisant dokonuje wpisu do Karty. Wpisów danych dokonuje się w terminie 5 dni roboczych od dnia wykonania czynności.

Certyfikaty

Personel wykonujący czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających substancje kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnic obowiązany jest do posiadania certyfikatów dla personelu.

Certyfikat dla personelu może uzyskać osoba pełnoletnia, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin teoretyczny i praktyczny przed komisją egzaminacyjną powołaną przez jednostkę oceniającą personel.

Świadectwa kwalifikacji wydane na podstawie przepisów Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, zastępując w swoim zakresie certyfikaty dla personelu, w stosunku do czynności wykonywanych w odniesieniu do substancji kontrolowanych wymagających posiadania certyfikatu dla personelu.

Sprawozdawczość w zakresie substancji zubożających warstwę ozonową oraz
fluorowanych gazów cieplarnianych

Art. 39 ww. Ustawy nakłada na operatorów urządzeń, które objęte są wymogiem kontroli szczelności, obowiązek składania kopii sprawozdań zawierających niżej wymienione informacje do wyspecjalizowanej jednostki, którą jest Instytut Chemii Przemysłowej w terminie do dnia 31 marca roku następnego.

Kopia sprawozdania powinna zawierać informacje dot.:

  1. ilość i typ zainstalowanych fluorowanych gazów cieplarnianych;
  2. ilość fluorowanych gazów cieplarnianych dodanych podczas instalowania, konserwacji lub serwisowania lub z powodu wycieku;
  3. czy ilość zainstalowanych fluorowanych gazów cieplarnianych została poddana recyklingowi lub regeneracji, a także nazwę i adres zakładu, w którym poddano je recyklingowi lub dokonano regeneracji, oraz, w stosowanych przypadkach, numer certyfikatu;
  4. ilość odzyskanych fluorowanych gazów cieplarnianych;
  5. dane podmiotu, który instalował, serwisował, konserwował i, stosownie do przypadku, naprawiał lub likwidował urządzenie, w tym, w stosownych przypadkach, numer jego certyfikatu;
  6. daty i wyniki kontroli przeprowadzonych na podstawie art. 4 ust. 1–3;
  7. jeżeli urządzenie zostało zlikwidowane, środki podjęte w celu odzyskania i unieszkodliwienia fluorowanych gazów cieplarnianych.

Administracyjne kary pieniężne i przepisy karne

– Za nieprzekazanie w terminie ww. sprawozdania;

– za niesporządzenie karty urządzenia;

– za niezapewnienie dokonania wpisu danych do Karty Urządzenia przez osobę posiadającą odpowiedni certyfikat dla personelu albo niedokonywanie wpisów w terminie

Mogą zostać nałożone administracyjne kary pieniężne w wysokości od 600 do 3000 zł.

====================

 

Pomagamy:

 

Założenie konta w Centralnym Rejestrze Operatorów,

 

Założenia karty urządzenia, rejestrowanie i zgłoszenie urządzeń,

 

Zgłoszenie instalacji do CRO, sprawozdanie BDS,

 

Pomoc w założenie konta i karty urządzeń,

 

tel. 603 798 286

 

ochrona@glina.pl

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *