Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 2013 podkarpackie

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w terminie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 26 kwietnia 2013 r.
Czytaj dalej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 2013 podkarpackie

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Tegoroczny nabór zostanie przeprowadzony dwuetapowo. W pierwszym etapie, od 29 kwietnia do 10 maja 2013 r. wnioski będą mogły składać grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw, spółki i spółdzielnie kontrolowane przez takie podmioty, a także podmioty skonsolidowane prowadzące działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych oraz centra dystrybucji produktów rolnych. W następnym etapie, od 13 do 24 maja do naboru będą mogły przystąpić pozostałe uprawnione podmioty działające w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego. O pomoc mogą ubiegać się podmioty spełniające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, a także zakłady, które zatrudniają mniej niż 750 osób, a ich roczny obrót nie przekracza 200 mln euro. Wysokość dofinansowania, jakie można otrzymać z ARiMR wynosi od 25% do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowane w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji. O kolejności przyznawania pomocy zdecyduje suma punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji stosowanych w tym działaniu.

Dofinansowanie do zagranicznych wyjazdów

Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej mogą wziąć dofinansowanie na jeden z czterech zagranicznych wyjazdów.

Wyjazdy na imprezy targowe pomoże im sfinansować Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PORPW). Warunek: trzeba wystartować w jednym z naborów organizowanych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIIZ). Na decyzje i zgłoszenie się pozostało już jednak tylko kilka dni.

Źródło: Puls Biznesu

Nowa ustawa o odpadach

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w piątek ustawę o odpadach – poinformowała Kancelaria Prezydenta. Nowe prawo wprowadza unijne unormowania dotyczące gospodarki odpadami, m.in. w zakresie ich składowania. Określa także obowiązki wytwórców odpadów.

Rząd przyjął projekt ustawy, która może nas ochronić przed unijnym gniewem i zredukuje szarą strefę.

Niejasny, nieprzejrzysty, niekontrolowany i pełen patologii — tak o obecnym systemie gospodarki zużytymi opakowaniami mówią firmy zajmujące się recyklingiem. Jest szansa, że zostanie on uszczelniony. Za drugim podejściem rząd przyjął projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Czytaj dalej Rząd przyjął projekt ustawy, która może nas ochronić przed unijnym gniewem i zredukuje szarą strefę.

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych  (Dz. U. z 2001r. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.) – w myśl tej ustawy producent, importer, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporter i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań są obowiązani do składania właściwemu marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych zza granicy oraz wywiezionych za granicę opakowań według rodzaju materiałów, z jakich zostały wykonane z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku oraz o przestrzeganiu ograniczeń ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko substancji stosowanych do produkcji opakowań.

Marszałek województwa, któremu przedstawiane jest sprawozdanie, może w drodze decyzji zobowiązać producenta, importera lub eksportera opakowań do przedłożenia dokumentów na podstawie których zostało sprawozdanie wykonane.

Kto produkując, importując i  dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksportując lub  dokonując wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań nie składa marszałkowi województwa sprawozdań o opakowaniach lub składa je niezgodnie z dokumentami, niekompletne lub nieterminowo – podlega karze grzywny. Tej samej karze podlega eksporter lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniu, który nie składa marszałkowi województwa sprawozdania  o wywiezionych za granicę opakowaniach.

 

Przedsiębiorcy zatruci ekologicznymi przepisami

Nawet jednoosobowe firmy muszą spełniać nowe, często kuriozalne, wymogi środowiskowe

Chęć ochrony środowiska doprowadziła do absurdu. (…)

Nawet najmniejsze firmy muszą się tłumaczyć, ile zużyły świetlówek czy tonerów do drukarek. Nie mówiąc o tych, które zajmują się remontami – muszą uiszczać opłatę od… malowania pasów na jezdni. Większość przedsiębiorców nie wie, że ciążą na nich te obowiązki. Nie przesyłają więc sprawozdań. Niektórzy robią to świadomie, chcąc uniknąć biurokratycznej mitręgi. Trudno się im dziwić. Niezrozumiałych obowiązków jest cała masa.

Samozatrudnieni powinni np. rozliczać się ze spalin emitowanych przez samochody, jeżeli biorą faktury za paliwo na firmę (…)

Jeśli dodatkowo ogrzewają firmowy lokal piecem, muszą uwzględnić w składanym co pół roku wielostronicowym sprawozdaniu emisję gazów do powietrza. To nie wszystko. Jeżeli przedsiębiorca kupi na potrzeby firmy za granicą komputer, drukarkę czy tablet, powinien się wpisać do specjalnego rejestru. A jeśli sprowadzi cokolwiek w opakowaniu, to składa sprawozdanie dotyczące opłaty produktowej za wprowadzone do kraju opakowania. Jeszcze więcej problemów dotyczy odpadów. Tu gubi się nawet administracja.

– Dzwonię po urzędach, ale ich pracownicy nie potrafią mi powiedzieć, czy muszę przesyłać sprawozdanie o odpadach, czy jestem z tego zwolniony – mówi nam radca prawny z woj. lubelskiego. O tym, że brak sprawozdań środowiskowych może drogo kosztować, przekonali się w ubiegłym roku lekarze. Tylko w woj. łódzkim na 170 z nich nałożono kary po 10 tys. zł za ich brak. Po szybkiej nowelizacji ustawy o odpadach kary wprawdzie zmalały, ale wciąż są wysokie – wynoszą od 500 do 2 tys. zł.  Inne [warning]grzywny nadal sięgają 5 tys. zł.[/warning]

Są drakońskie, jeśli się weźmie pod uwagę, że wyliczona opłata to czasem niewiele ponad 1 zł.

– Te przepisy to kompletny absurd – mówi Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jego zdaniem to kolejny dowód na opresyjne traktowanie przedsiębiorców. – Aby sprostać ciągłym zmianom przepisów, każda firma musiałaby zatrudnić osobnego pracownika, co kosztowałoby ją około 100 tys. zł rocznie – podsumowuje.

 

Źródło: Rzeczpospolita, Zofia Jóźwiak