Raport KOBiZE

W poniedziałek, 29 lutego mija termin złożenia raportu do KOBiZE.

(Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami)

Każdy podmiot korzystający ze środowiska (dotychczas obowiązek dotyczył zakładów posiadających instalacje, obednie raport muszą wypełniać nawet przedsiębiorcy, który korzystają ze środowiska np. tylko w zakresie spalania paliw silnikowych) powinien złożyć coroczny raport KOBIZE o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

Zaraz potem kończą się kolejne terminy sprawozdawcze – odpady, opakowania, opłaty za korzystanie ze środowiska.
W związku z tym zapraszamy do zlecenia nam tego obowiązku aby prawidłowo go realizować i być spokojnym podczas kontroli WIOŚ.

ochrona@glina.pl

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych  (Dz. U. z 2001r. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.) – w myśl tej ustawy producent, importer, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporter i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań są obowiązani do składania właściwemu marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych zza granicy oraz wywiezionych za granicę opakowań według rodzaju materiałów, z jakich zostały wykonane z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku oraz o przestrzeganiu ograniczeń ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko substancji stosowanych do produkcji opakowań.

Marszałek województwa, któremu przedstawiane jest sprawozdanie, może w drodze decyzji zobowiązać producenta, importera lub eksportera opakowań do przedłożenia dokumentów na podstawie których zostało sprawozdanie wykonane.

Kto produkując, importując i  dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksportując lub  dokonując wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań nie składa marszałkowi województwa sprawozdań o opakowaniach lub składa je niezgodnie z dokumentami, niekompletne lub nieterminowo – podlega karze grzywny. Tej samej karze podlega eksporter lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniu, który nie składa marszałkowi województwa sprawozdania  o wywiezionych za granicę opakowaniach.

 

Przedsiębiorcy zatruci ekologicznymi przepisami

Nawet jednoosobowe firmy muszą spełniać nowe, często kuriozalne, wymogi środowiskowe

Chęć ochrony środowiska doprowadziła do absurdu. (…)

Nawet najmniejsze firmy muszą się tłumaczyć, ile zużyły świetlówek czy tonerów do drukarek. Nie mówiąc o tych, które zajmują się remontami – muszą uiszczać opłatę od… malowania pasów na jezdni. Większość przedsiębiorców nie wie, że ciążą na nich te obowiązki. Nie przesyłają więc sprawozdań. Niektórzy robią to świadomie, chcąc uniknąć biurokratycznej mitręgi. Trudno się im dziwić. Niezrozumiałych obowiązków jest cała masa.

Samozatrudnieni powinni np. rozliczać się ze spalin emitowanych przez samochody, jeżeli biorą faktury za paliwo na firmę (…)

Jeśli dodatkowo ogrzewają firmowy lokal piecem, muszą uwzględnić w składanym co pół roku wielostronicowym sprawozdaniu emisję gazów do powietrza. To nie wszystko. Jeżeli przedsiębiorca kupi na potrzeby firmy za granicą komputer, drukarkę czy tablet, powinien się wpisać do specjalnego rejestru. A jeśli sprowadzi cokolwiek w opakowaniu, to składa sprawozdanie dotyczące opłaty produktowej za wprowadzone do kraju opakowania. Jeszcze więcej problemów dotyczy odpadów. Tu gubi się nawet administracja.

– Dzwonię po urzędach, ale ich pracownicy nie potrafią mi powiedzieć, czy muszę przesyłać sprawozdanie o odpadach, czy jestem z tego zwolniony – mówi nam radca prawny z woj. lubelskiego. O tym, że brak sprawozdań środowiskowych może drogo kosztować, przekonali się w ubiegłym roku lekarze. Tylko w woj. łódzkim na 170 z nich nałożono kary po 10 tys. zł za ich brak. Po szybkiej nowelizacji ustawy o odpadach kary wprawdzie zmalały, ale wciąż są wysokie – wynoszą od 500 do 2 tys. zł.  Inne [warning]grzywny nadal sięgają 5 tys. zł.[/warning]

Są drakońskie, jeśli się weźmie pod uwagę, że wyliczona opłata to czasem niewiele ponad 1 zł.

– Te przepisy to kompletny absurd – mówi Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jego zdaniem to kolejny dowód na opresyjne traktowanie przedsiębiorców. – Aby sprostać ciągłym zmianom przepisów, każda firma musiałaby zatrudnić osobnego pracownika, co kosztowałoby ją około 100 tys. zł rocznie – podsumowuje.

 

Źródło: Rzeczpospolita, Zofia Jóźwiak

Ekologiczna biurokracja utrudnia prowadzenie firm

Przedsiębiorcy muszą sami ustalić, które z 34 sprawozdań dotyczących emisji zanieczyszczeń do powietrza ich obowiązują

Pierwsze ekologiczne sprawozdania trzeba składać już do końca stycznia. Dotyczą one opłat za korzystanie ze środowiska.

Muszą je składać i najmniejsi przedsiębiorcy, i wielkie firmy. Rozliczają się za pobór wód oraz odprowadzanie ścieków.

Powietrze najważniejsze

Największej grupy dotyczą sprawozdania za emisje do powietrza. Muszą je składać choćby ci, którzy mają samochody czy piece grzewcze. Ale nie tylko. Rozliczyć musi się też firma, która maluje pasy na jezdni lub ogrodzenie miejskiego urzędu. Robią to także te, które zdejmują azbest, i te, które wożą pasażerów czy towary.

Jak wyliczyli dla nas specjaliści, przedsiębiorców zajmujących się różnymi rodzajami działalności obowiązują aż 34 sprawozdania dotyczące emisji gazów i pyłów. I nie zawsze chodzi o wielkie elektrownie, zakłady chemiczne czy huty. Przykładowo z substancji niekorzystnie wpływających na warstwę ozonową muszą się rozliczać właściciele samochodów-chłodni czy warsztatów naprawiających urządzenia chłodnicze lub klimatyzację.

W wiele miejsc

Sprawozdania przesyła się w różne miejsca – do urzędów marszałkowskich, wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, głównego inspektora ochrony środowiska, Głównego Urzędu Statystycznego, Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, a niekiedy – bezpośrednio lub za pośrednictwem krajowych urzędów – do Unii Europejskiej.

Proces deregulacji zapoczątkowany w Unii Europejskiej w wypadku obowiązków środowiskowych zamienił się w proces ich rozszerzania pod szczytnymi hasłami ochrony środowiska – mówi Andrzej Sadowski, prezes Centrum im. Adama Smitha. – Sądzę, że obowiązki sprawozdawcze i rejestracyjne generują większe koszty niż korzyści związane z prowadzeniem programów środowiskowych.

Niejasne przepisy

Bardzo często trudno jest odpowiedzieć na pytanie, kogo należy danymi obowiązkami obciążyć. Czy np. firmę usługowo malującą elewację siedziby innego przedsiębiorcy, czy może właściciela budynku.

Jeszcze więcej problemów dotyczy sprawozdań w sprawie odpadów, które na ogół nie wiążą się z opłatami. Nie wiadomo np., jak kwalifikować odpadowe tonery czy odpady medyczne.

Jednostki medyczne często mają kłopoty z kwalifikowaniem odpadów medycznych, a poziom wiedzy o tym jest niski nawet wśród urzędników. – Często występuje rozbieżność między placówkami medycznymi, instytucją kontrolującą a firmą unieszkodliwiającą odpady medyczne

Źródło: Rzeczpospolita, Zofia Jóźwiak 26-01-2012