Wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014 – 2020 1.4.1

[important]Koordynujemy prace związane z opracowaniami środowiskowymi do naboru:[/important]

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

działanie 1.4 Wsparcie MŚP

poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

typ projektu: Rozwój MŚP

 

 1. Część środowiskowa wniosku o dofinansowanie (wersja dla projektu niebędącego dużym w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
 2. Stosowanie dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („dyrektywa SOOŚ”)
 3. Stosowanie dyrektywy 2011/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady[1] („dyrektywa OOŚ”)
 4. Stosowanie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory[1] (dyrektywa siedliskowa); ocena oddziaływania na obszary Natura 2000
 5. Stosowanie dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady[1] („ramowej dyrektywy wodnej”); ocena oddziaływania na jednolitą część wód
 6. W stosownych przypadkach, informacje na temat zgodności z innymi dyrektywami środowiskowymi
 7. Koszt rozwiązań na rzecz zmniejszenia lub skompensowania negatywnego oddziaływania na środowisko, w szczególności wynikającego z procedury OOŚ lub innych procedur oceny (takich jak dyrektywa siedliskowa, ramowa dyrektywa wodna, dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych) lub wymogów krajowych/regionalnych.
 8. Przystosowanie się do zmian klimatu i łagodzenie zmian klimatu, a także odporność na klęski żywiołowe
 9. Obowiązek przekazywania informacji na potrzeby rejestrów prowadzonych  w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  [1] Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).  [1] Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).  [1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1). Dyrektywa 2011/92 została zmieniona dyrektywą 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 124/1 z 25.4.2014). Termin transpozycji do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2014/52/UE mija 17 maja 2017 r.

 

750 mln złotych dla mikro, małych i średnich firm

Od 4 kwietnia do 29 lipca mikro, małe i średnie firmy będą mogły ubiegać się o unijne wsparcie dla badania przemysłowe i prace rozwojowe. 

 

Na ten cel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju chce przeznaczyć 750 mln zł. Program „Inteligentny Rozwój” na lata 2014-2020 ma pobudzić innowacyjność polskiej gospodarki. Jednym z jego zadań jest dofinansowanie innowacyjnych projektów firm od fazy pomysłu do wprowadzenia nowych lub ulepszonych rozwiązań na rynek. Ma on także promować współpracę biznesu i nauki.

Jest on drugim pod względem budżetu programem na lata 2014-2020 i największym w Unii Europejskiej finansującym badania, rozwój oraz innowacje. Na jego realizację przeznaczono ponad 10 mld euro (8,6 mld z UE).

[important]zapraszamy do kontaktu pod nr 603 798 285[/important]

dotacje@glina.pl

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 2013 podkarpackie

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w terminie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 26 kwietnia 2013 r.
Czytaj dalej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 2013 podkarpackie

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Tegoroczny nabór zostanie przeprowadzony dwuetapowo. W pierwszym etapie, od 29 kwietnia do 10 maja 2013 r. wnioski będą mogły składać grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw, spółki i spółdzielnie kontrolowane przez takie podmioty, a także podmioty skonsolidowane prowadzące działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych oraz centra dystrybucji produktów rolnych. W następnym etapie, od 13 do 24 maja do naboru będą mogły przystąpić pozostałe uprawnione podmioty działające w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego. O pomoc mogą ubiegać się podmioty spełniające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, a także zakłady, które zatrudniają mniej niż 750 osób, a ich roczny obrót nie przekracza 200 mln euro. Wysokość dofinansowania, jakie można otrzymać z ARiMR wynosi od 25% do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowane w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji. O kolejności przyznawania pomocy zdecyduje suma punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji stosowanych w tym działaniu.

Dofinansowanie do zagranicznych wyjazdów

Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej mogą wziąć dofinansowanie na jeden z czterech zagranicznych wyjazdów.

Wyjazdy na imprezy targowe pomoże im sfinansować Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PORPW). Warunek: trzeba wystartować w jednym z naborów organizowanych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIIZ). Na decyzje i zgłoszenie się pozostało już jednak tylko kilka dni.

Źródło: Puls Biznesu

Nie wynajmuj urzędnika

jak napisała gazeta Dziennik Gazeta Prawna w artykule „Chcesz dostać pieniądze z Unii? Wynajmij urzędnika”

Urzędnicy decydujący o podziale unijnych dotacji dorabiają po godzinach pracy pisząc i poprawiając cudze projekty. Wykorzystują luki w procedurze. Przedsiębiorcy startujący w konkursach o unijne pieniądze alarmują, że to działanie nieetyczne. Firmy, które korzystają z usług nieuczciwych urzędników, zyskują bowiem przewagę w konkursach, w których dzielone są dotacje. Ewidentny konflikt interesów wynika też stąd, że urzędnicy mogą kopiować pomysły zawarte we wnioskach i odsprzedawać je firmom ubiegającym się o dotacje w innych województwach.

Źródło: DGP, Publikacja: 23 stycznia 2012

z nami nie musisz tego robić!