Nowelizacja ustawy o odpadach – efekty

W przyszłym tygodniu mijają trzy miesiące od wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, a efekty jej wdrożenia zaczynają być już widoczne. Nowelizacja dotyczyła głównie zaostrzenia procedur uzyskiwania decyzji w gospodarce odpadami oraz podwyższenia kar w związku z licznymi pożarami.

ustawa o odpadach

Decyzje od nowa

Każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie na zbieranie, czy przetwarzanie odpadów, nie ważne jak długo działa na rynku, musi dostosować decyzje wg nowych zasad (które bardziej szczegółowo omówiono w dalszej części tekstu). Ustawodawca wyznaczył 12 miesięcy na złożenie, spełniającego nowe wymagania, wniosku o dostosowanie decyzji.

Czytaj dalej Nowelizacja ustawy o odpadach – efekty

baza CRO aktualizacja

Przypominamy, że z dniem 1 sierpnia 2018 r. upływa:

1. Termin uaktualnienia przez operatorów Kart Urządzeń i Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, sporządzonych dla urządzeń i systemów ochrony p-poż dostarczonych na miejsce funkcjonowania lub zainstalowanych przed dniem 1 lutego 2018 r.
2. Termin zamknięcia przez operatorów Kart założonych dla urządzeń (poza rozdzielnicami elektrycznymi) i systemów ochrony p-poż zawierających 3 kg lub więcej F-gazów, ale poniżej 5 ton CO2 eq F-gazów, sporządzonych dla urządzeń i systemów ochrony p-poż dostarczonych na miejsce funkcjonowania lub zainstalowanych przed tą datą.
3. Termin zamknięcia przez operatorów Kart założonych dla rozdzielnic elektrycznych zawierających poniżej 6 kg gazu SF6, sporządzonych dla rozdzielnic elektrycznych dostarczonych na miejsce funkcjonowania lub zainstalowanych przed tą datą.
4. Termin założenia przez operatorów nowych Kart dla urządzeń i systemów ochrony p-poż dostarczonych na miejsce funkcjonowania lub zainstalowanych przed tą datą zawierających 5 ton CO2 eq lub więcej, ale poniżej 3 kg F-gazów

Obowiązki dotyczące substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych CRO

Zgodnie z art. 19 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, został utworzony Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO), które zawierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych.

Czytaj dalej Obowiązki dotyczące substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych CRO

Wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014 – 2020 1.4.1

[important]Koordynujemy prace związane z opracowaniami środowiskowymi do naboru:[/important]

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

działanie 1.4 Wsparcie MŚP

poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

typ projektu: Rozwój MŚP

 

 1. Część środowiskowa wniosku o dofinansowanie (wersja dla projektu niebędącego dużym w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
 2. Stosowanie dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („dyrektywa SOOŚ”)
 3. Stosowanie dyrektywy 2011/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady[1] („dyrektywa OOŚ”)
 4. Stosowanie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory[1] (dyrektywa siedliskowa); ocena oddziaływania na obszary Natura 2000
 5. Stosowanie dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady[1] („ramowej dyrektywy wodnej”); ocena oddziaływania na jednolitą część wód
 6. W stosownych przypadkach, informacje na temat zgodności z innymi dyrektywami środowiskowymi
 7. Koszt rozwiązań na rzecz zmniejszenia lub skompensowania negatywnego oddziaływania na środowisko, w szczególności wynikającego z procedury OOŚ lub innych procedur oceny (takich jak dyrektywa siedliskowa, ramowa dyrektywa wodna, dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych) lub wymogów krajowych/regionalnych.
 8. Przystosowanie się do zmian klimatu i łagodzenie zmian klimatu, a także odporność na klęski żywiołowe
 9. Obowiązek przekazywania informacji na potrzeby rejestrów prowadzonych  w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  [1] Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).  [1] Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).  [1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1). Dyrektywa 2011/92 została zmieniona dyrektywą 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 124/1 z 25.4.2014). Termin transpozycji do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2014/52/UE mija 17 maja 2017 r.

 

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Przypominam, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska wprowadzoną na podstawie art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce od 1 stycznia 2013 roku podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić aktualizowaną co roku ewidencję zawierającą informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska.

W związku z powyższym podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek wnieść należną opłatę oraz przedłożyć wykazy do urzędu marszałkowskiego za 2015 rok w terminie do 31 marca 2016 roku.

 • ‚pierwszym okresem rozliczania się podmiotu korzystającego ze środowiska w nowym systemie rocznym, jest  rok 2013 r. (gdzie obowiązek złożenia wykazu i uiszczenia wynikającej z niego opłaty upływa z dniem 31 marca 2014 r.)

[important]wykonujemy obowiązek rozliczania opłat dla firm – więcej szczegółów tel. 603 798 286[/important]

ochrona@glina.pl

 

SZWO i F-gazy – obowiązki operatorów i branży chłodniczej

Ustawowy (art. 39, art. 40, art. 41) obowiązek składania rocznych sprawozdań obejmuje m.in. podmioty, które stosują substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane, z uwzględnieniem ich stosowania w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń oraz prowadzą ich odzysk, recykling, regenerację lub zniszczenie. Sprawozdanie za rok poprzedni składa się do 28 lutego
(np. sprawozdanie za rok 2015 należy złożyć do 28 lutego 2016 roku).

Kary administracyjne

Nowa ustawa wprowadza szereg kar administracyjnych, zarówno dla operatorów, jak i przedsiębiorców (pełen wykaz kar w art. 47). Kary zaczynają obowiązywać po wejściu w życie tych wymogów ustawy, których dotyczą (np. kary dotyczące Kart Urządzeń – po 6 miesiącach od ogłoszenia ustawy, a w praktyce – od wprowadzenia Centralnego Rejestru Operatorów). Kary (w zakresie dotyczącym branży chłodniczej) wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Kary w wymiarze od 600 do 3000 zł mogą zostać wymierzone m.in. za:

 nieprzekazanie sprawozdania w terminie;

 niesporządzenie Kart Urządzeń w terminie;

 wprowadzanie danych do Kart Urządzeń przez osoby nie mające odpowiednich uprawnień. Kary w wymiarze od 4000 do 10 000 zł mogą zostać wymierzone m.in. za:

 niezapewnienie sprawdzenia urządzeń i instalacji pod względem wycieków;

 niewprowadzenie uzgodnień dotyczących odzysku;

 dopuszczenie do prac personelu bez odpowiedniego certyfikatu;

 prowadzenie działalności bez certyfikatu dla przedsiębiorców.

[important]W sprawie sprawozdań proszę o kontakt tel. 603 798 286[/important]

Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów

Przypominamy, o obowiązku sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Sprawozdania należy przekazać do Marszałka Województwa Podkarpackiego do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami  sporządza:

 1. Wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów,
 2. Prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie zbierania odpadów, przetwarzania odpadów – obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów,
 3. Podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów lub ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska w fazie poeksploatacyjnej.

Wytwórca odpadów to:

 • Każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów,
 • Każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów,
 • Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usług stanowi inaczej.

Posiadacz odpadów:

 • Każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów: domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów z zastosowaniem karty ewidencji odpadów odrębnie dla każdego rodzaju odpadu oraz karty przekazania odpadu.

Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzaniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności przedsiębiorca sporządza i składa sprawozdanie w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.

Podmioty zobowiązane do sporządzenia przedmiotowego sprawozdania wypełniają tylko te działy, które ich dotyczą.

Zgodnie z art. 237 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, podmioty obowiązane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do sporządzania i składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów – na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 j. t. ze zm.) – sporządzają i składają je za lata :

 • 2012,
 • 2013,
 • 2014,

stosując przepisy dotychczasowe.

Równocześnie informujemy, że zgodnie z art. 200 w związku z art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), wojewódzki inspektor ochrony środowiska wymierza karę pieniężną w wysokości 500 zł za nie przekazanie i nieterminowe przekazanie zbiorczych zestawień marszałkowi województwa za lata 2012, 2013 i 2014.

Natomiast za nie przekazanie lub nieterminowe przekazanie zbiorczych zestawień marszałkowi województwa za lata 2015 i za rok 2016 wojewódzki inspektor ochrony środowiska wymierzać będzie karę grzywny.

Wzory formularzy dotyczących zbiorczych zestawień danych o odpadach określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674).

[notice]Nasza firma pomaga nadzorować proces sprawozdawczy z zakresu gospodarki odpadami.[/notice]

W przypadku jakichkolwiek pytań, zapraszam do kontaktu.

ochrona@glina.pl

 

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Karta informacyjna przedsięwzięcia
Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Stworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK,) to obowiązek jaki nakłada na gminę nowelizacja ustawy od 1 stycznia 2012 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2011 Nr 152, poz. 897 ze zm.)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):
wykonamy kompleksową dokumentację do uzyskania pozwolenia na budowę:

+ koncepcja funkcjonalna i zagospodarowania terenu PSZOK
+ karta informacyjna przedsięwzięcia PSZOK oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
+ projekt budowlany PSZOK
+ w zależności od rozwiązań i terenu: dokumentację geotechniczną, operat wodnoprawny, inwentaryzację przyrodniczą, mapy do celów projektowych.

Nowa ustawa o odpadach

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w piątek ustawę o odpadach – poinformowała Kancelaria Prezydenta. Nowe prawo wprowadza unijne unormowania dotyczące gospodarki odpadami, m.in. w zakresie ich składowania. Określa także obowiązki wytwórców odpadów.