Nowelizacja ustawy o odpadach – efekty

W przyszłym tygodniu mijają trzy miesiące od wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, a efekty jej wdrożenia zaczynają być już widoczne. Nowelizacja dotyczyła głównie zaostrzenia procedur uzyskiwania decyzji w gospodarce odpadami oraz podwyższenia kar w związku z licznymi pożarami.

ustawa o odpadach

Decyzje od nowa

Każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie na zbieranie, czy przetwarzanie odpadów, nie ważne jak długo działa na rynku, musi dostosować decyzje wg nowych zasad (które bardziej szczegółowo omówiono w dalszej części tekstu). Ustawodawca wyznaczył 12 miesięcy na złożenie, spełniającego nowe wymagania, wniosku o dostosowanie decyzji.

Czytaj dalej Nowelizacja ustawy o odpadach – efekty

Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów

Przypominamy, o obowiązku sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Sprawozdania należy przekazać do Marszałka Województwa Podkarpackiego do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami  sporządza:

  1. Wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów,
  2. Prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie zbierania odpadów, przetwarzania odpadów – obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów,
  3. Podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów lub ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska w fazie poeksploatacyjnej.

Wytwórca odpadów to:

  • Każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów,
  • Każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów,
  • Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usług stanowi inaczej.

Posiadacz odpadów:

  • Każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów: domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów z zastosowaniem karty ewidencji odpadów odrębnie dla każdego rodzaju odpadu oraz karty przekazania odpadu.

Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzaniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności przedsiębiorca sporządza i składa sprawozdanie w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.

Podmioty zobowiązane do sporządzenia przedmiotowego sprawozdania wypełniają tylko te działy, które ich dotyczą.

Zgodnie z art. 237 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, podmioty obowiązane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do sporządzania i składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów – na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 j. t. ze zm.) – sporządzają i składają je za lata :

  • 2012,
  • 2013,
  • 2014,

stosując przepisy dotychczasowe.

Równocześnie informujemy, że zgodnie z art. 200 w związku z art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), wojewódzki inspektor ochrony środowiska wymierza karę pieniężną w wysokości 500 zł za nie przekazanie i nieterminowe przekazanie zbiorczych zestawień marszałkowi województwa za lata 2012, 2013 i 2014.

Natomiast za nie przekazanie lub nieterminowe przekazanie zbiorczych zestawień marszałkowi województwa za lata 2015 i za rok 2016 wojewódzki inspektor ochrony środowiska wymierzać będzie karę grzywny.

Wzory formularzy dotyczących zbiorczych zestawień danych o odpadach określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674).

[notice]Nasza firma pomaga nadzorować proces sprawozdawczy z zakresu gospodarki odpadami.[/notice]

W przypadku jakichkolwiek pytań, zapraszam do kontaktu.

ochrona@glina.pl

 

Nowa ustawa o odpadach

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w piątek ustawę o odpadach – poinformowała Kancelaria Prezydenta. Nowe prawo wprowadza unijne unormowania dotyczące gospodarki odpadami, m.in. w zakresie ich składowania. Określa także obowiązki wytwórców odpadów.

Rząd przyjął projekt ustawy, która może nas ochronić przed unijnym gniewem i zredukuje szarą strefę.

Niejasny, nieprzejrzysty, niekontrolowany i pełen patologii — tak o obecnym systemie gospodarki zużytymi opakowaniami mówią firmy zajmujące się recyklingiem. Jest szansa, że zostanie on uszczelniony. Za drugim podejściem rząd przyjął projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Czytaj dalej Rząd przyjął projekt ustawy, która może nas ochronić przed unijnym gniewem i zredukuje szarą strefę.

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych  (Dz. U. z 2001r. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.) – w myśl tej ustawy producent, importer, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporter i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań są obowiązani do składania właściwemu marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych zza granicy oraz wywiezionych za granicę opakowań według rodzaju materiałów, z jakich zostały wykonane z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku oraz o przestrzeganiu ograniczeń ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko substancji stosowanych do produkcji opakowań.

Marszałek województwa, któremu przedstawiane jest sprawozdanie, może w drodze decyzji zobowiązać producenta, importera lub eksportera opakowań do przedłożenia dokumentów na podstawie których zostało sprawozdanie wykonane.

Kto produkując, importując i  dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksportując lub  dokonując wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań nie składa marszałkowi województwa sprawozdań o opakowaniach lub składa je niezgodnie z dokumentami, niekompletne lub nieterminowo – podlega karze grzywny. Tej samej karze podlega eksporter lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniu, który nie składa marszałkowi województwa sprawozdania  o wywiezionych za granicę opakowaniach.

 

Przedsiębiorcy zatruci ekologicznymi przepisami

Nawet jednoosobowe firmy muszą spełniać nowe, często kuriozalne, wymogi środowiskowe

Chęć ochrony środowiska doprowadziła do absurdu. (…)

Nawet najmniejsze firmy muszą się tłumaczyć, ile zużyły świetlówek czy tonerów do drukarek. Nie mówiąc o tych, które zajmują się remontami – muszą uiszczać opłatę od… malowania pasów na jezdni. Większość przedsiębiorców nie wie, że ciążą na nich te obowiązki. Nie przesyłają więc sprawozdań. Niektórzy robią to świadomie, chcąc uniknąć biurokratycznej mitręgi. Trudno się im dziwić. Niezrozumiałych obowiązków jest cała masa.

Samozatrudnieni powinni np. rozliczać się ze spalin emitowanych przez samochody, jeżeli biorą faktury za paliwo na firmę (…)

Jeśli dodatkowo ogrzewają firmowy lokal piecem, muszą uwzględnić w składanym co pół roku wielostronicowym sprawozdaniu emisję gazów do powietrza. To nie wszystko. Jeżeli przedsiębiorca kupi na potrzeby firmy za granicą komputer, drukarkę czy tablet, powinien się wpisać do specjalnego rejestru. A jeśli sprowadzi cokolwiek w opakowaniu, to składa sprawozdanie dotyczące opłaty produktowej za wprowadzone do kraju opakowania. Jeszcze więcej problemów dotyczy odpadów. Tu gubi się nawet administracja.

– Dzwonię po urzędach, ale ich pracownicy nie potrafią mi powiedzieć, czy muszę przesyłać sprawozdanie o odpadach, czy jestem z tego zwolniony – mówi nam radca prawny z woj. lubelskiego. O tym, że brak sprawozdań środowiskowych może drogo kosztować, przekonali się w ubiegłym roku lekarze. Tylko w woj. łódzkim na 170 z nich nałożono kary po 10 tys. zł za ich brak. Po szybkiej nowelizacji ustawy o odpadach kary wprawdzie zmalały, ale wciąż są wysokie – wynoszą od 500 do 2 tys. zł.  Inne [warning]grzywny nadal sięgają 5 tys. zł.[/warning]

Są drakońskie, jeśli się weźmie pod uwagę, że wyliczona opłata to czasem niewiele ponad 1 zł.

– Te przepisy to kompletny absurd – mówi Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jego zdaniem to kolejny dowód na opresyjne traktowanie przedsiębiorców. – Aby sprostać ciągłym zmianom przepisów, każda firma musiałaby zatrudnić osobnego pracownika, co kosztowałoby ją około 100 tys. zł rocznie – podsumowuje.

 

Źródło: Rzeczpospolita, Zofia Jóźwiak

Ekologiczna biurokracja utrudnia prowadzenie firm

Przedsiębiorcy muszą sami ustalić, które z 34 sprawozdań dotyczących emisji zanieczyszczeń do powietrza ich obowiązują

Pierwsze ekologiczne sprawozdania trzeba składać już do końca stycznia. Dotyczą one opłat za korzystanie ze środowiska.

Muszą je składać i najmniejsi przedsiębiorcy, i wielkie firmy. Rozliczają się za pobór wód oraz odprowadzanie ścieków.

Powietrze najważniejsze

Największej grupy dotyczą sprawozdania za emisje do powietrza. Muszą je składać choćby ci, którzy mają samochody czy piece grzewcze. Ale nie tylko. Rozliczyć musi się też firma, która maluje pasy na jezdni lub ogrodzenie miejskiego urzędu. Robią to także te, które zdejmują azbest, i te, które wożą pasażerów czy towary.

Jak wyliczyli dla nas specjaliści, przedsiębiorców zajmujących się różnymi rodzajami działalności obowiązują aż 34 sprawozdania dotyczące emisji gazów i pyłów. I nie zawsze chodzi o wielkie elektrownie, zakłady chemiczne czy huty. Przykładowo z substancji niekorzystnie wpływających na warstwę ozonową muszą się rozliczać właściciele samochodów-chłodni czy warsztatów naprawiających urządzenia chłodnicze lub klimatyzację.

W wiele miejsc

Sprawozdania przesyła się w różne miejsca – do urzędów marszałkowskich, wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, głównego inspektora ochrony środowiska, Głównego Urzędu Statystycznego, Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, a niekiedy – bezpośrednio lub za pośrednictwem krajowych urzędów – do Unii Europejskiej.

Proces deregulacji zapoczątkowany w Unii Europejskiej w wypadku obowiązków środowiskowych zamienił się w proces ich rozszerzania pod szczytnymi hasłami ochrony środowiska – mówi Andrzej Sadowski, prezes Centrum im. Adama Smitha. – Sądzę, że obowiązki sprawozdawcze i rejestracyjne generują większe koszty niż korzyści związane z prowadzeniem programów środowiskowych.

Niejasne przepisy

Bardzo często trudno jest odpowiedzieć na pytanie, kogo należy danymi obowiązkami obciążyć. Czy np. firmę usługowo malującą elewację siedziby innego przedsiębiorcy, czy może właściciela budynku.

Jeszcze więcej problemów dotyczy sprawozdań w sprawie odpadów, które na ogół nie wiążą się z opłatami. Nie wiadomo np., jak kwalifikować odpadowe tonery czy odpady medyczne.

Jednostki medyczne często mają kłopoty z kwalifikowaniem odpadów medycznych, a poziom wiedzy o tym jest niski nawet wśród urzędników. – Często występuje rozbieżność między placówkami medycznymi, instytucją kontrolującą a firmą unieszkodliwiającą odpady medyczne

Źródło: Rzeczpospolita, Zofia Jóźwiak 26-01-2012