Opłaty za korzystanie ze środowiska

Przypominam, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska wprowadzoną na podstawie art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce od 1 stycznia 2013 roku podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić aktualizowaną co roku ewidencję zawierającą informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska.

W związku z powyższym podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek wnieść należną opłatę oraz przedłożyć wykazy do urzędu marszałkowskiego za 2015 rok w terminie do 31 marca 2016 roku.

  • ‚pierwszym okresem rozliczania się podmiotu korzystającego ze środowiska w nowym systemie rocznym, jest  rok 2013 r. (gdzie obowiązek złożenia wykazu i uiszczenia wynikającej z niego opłaty upływa z dniem 31 marca 2014 r.)

[important]wykonujemy obowiązek rozliczania opłat dla firm – więcej szczegółów tel. 603 798 286[/important]

ochrona@glina.pl

 

Przedsiębiorcy zatruci ekologicznymi przepisami

Nawet jednoosobowe firmy muszą spełniać nowe, często kuriozalne, wymogi środowiskowe

Chęć ochrony środowiska doprowadziła do absurdu. (…)

Nawet najmniejsze firmy muszą się tłumaczyć, ile zużyły świetlówek czy tonerów do drukarek. Nie mówiąc o tych, które zajmują się remontami – muszą uiszczać opłatę od… malowania pasów na jezdni. Większość przedsiębiorców nie wie, że ciążą na nich te obowiązki. Nie przesyłają więc sprawozdań. Niektórzy robią to świadomie, chcąc uniknąć biurokratycznej mitręgi. Trudno się im dziwić. Niezrozumiałych obowiązków jest cała masa.

Samozatrudnieni powinni np. rozliczać się ze spalin emitowanych przez samochody, jeżeli biorą faktury za paliwo na firmę (…)

Jeśli dodatkowo ogrzewają firmowy lokal piecem, muszą uwzględnić w składanym co pół roku wielostronicowym sprawozdaniu emisję gazów do powietrza. To nie wszystko. Jeżeli przedsiębiorca kupi na potrzeby firmy za granicą komputer, drukarkę czy tablet, powinien się wpisać do specjalnego rejestru. A jeśli sprowadzi cokolwiek w opakowaniu, to składa sprawozdanie dotyczące opłaty produktowej za wprowadzone do kraju opakowania. Jeszcze więcej problemów dotyczy odpadów. Tu gubi się nawet administracja.

– Dzwonię po urzędach, ale ich pracownicy nie potrafią mi powiedzieć, czy muszę przesyłać sprawozdanie o odpadach, czy jestem z tego zwolniony – mówi nam radca prawny z woj. lubelskiego. O tym, że brak sprawozdań środowiskowych może drogo kosztować, przekonali się w ubiegłym roku lekarze. Tylko w woj. łódzkim na 170 z nich nałożono kary po 10 tys. zł za ich brak. Po szybkiej nowelizacji ustawy o odpadach kary wprawdzie zmalały, ale wciąż są wysokie – wynoszą od 500 do 2 tys. zł.  Inne [warning]grzywny nadal sięgają 5 tys. zł.[/warning]

Są drakońskie, jeśli się weźmie pod uwagę, że wyliczona opłata to czasem niewiele ponad 1 zł.

– Te przepisy to kompletny absurd – mówi Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jego zdaniem to kolejny dowód na opresyjne traktowanie przedsiębiorców. – Aby sprostać ciągłym zmianom przepisów, każda firma musiałaby zatrudnić osobnego pracownika, co kosztowałoby ją około 100 tys. zł rocznie – podsumowuje.

 

Źródło: Rzeczpospolita, Zofia Jóźwiak

Ekologiczna biurokracja utrudnia prowadzenie firm

Przedsiębiorcy muszą sami ustalić, które z 34 sprawozdań dotyczących emisji zanieczyszczeń do powietrza ich obowiązują

Pierwsze ekologiczne sprawozdania trzeba składać już do końca stycznia. Dotyczą one opłat za korzystanie ze środowiska.

Muszą je składać i najmniejsi przedsiębiorcy, i wielkie firmy. Rozliczają się za pobór wód oraz odprowadzanie ścieków.

Powietrze najważniejsze

Największej grupy dotyczą sprawozdania za emisje do powietrza. Muszą je składać choćby ci, którzy mają samochody czy piece grzewcze. Ale nie tylko. Rozliczyć musi się też firma, która maluje pasy na jezdni lub ogrodzenie miejskiego urzędu. Robią to także te, które zdejmują azbest, i te, które wożą pasażerów czy towary.

Jak wyliczyli dla nas specjaliści, przedsiębiorców zajmujących się różnymi rodzajami działalności obowiązują aż 34 sprawozdania dotyczące emisji gazów i pyłów. I nie zawsze chodzi o wielkie elektrownie, zakłady chemiczne czy huty. Przykładowo z substancji niekorzystnie wpływających na warstwę ozonową muszą się rozliczać właściciele samochodów-chłodni czy warsztatów naprawiających urządzenia chłodnicze lub klimatyzację.

W wiele miejsc

Sprawozdania przesyła się w różne miejsca – do urzędów marszałkowskich, wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, głównego inspektora ochrony środowiska, Głównego Urzędu Statystycznego, Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, a niekiedy – bezpośrednio lub za pośrednictwem krajowych urzędów – do Unii Europejskiej.

Proces deregulacji zapoczątkowany w Unii Europejskiej w wypadku obowiązków środowiskowych zamienił się w proces ich rozszerzania pod szczytnymi hasłami ochrony środowiska – mówi Andrzej Sadowski, prezes Centrum im. Adama Smitha. – Sądzę, że obowiązki sprawozdawcze i rejestracyjne generują większe koszty niż korzyści związane z prowadzeniem programów środowiskowych.

Niejasne przepisy

Bardzo często trudno jest odpowiedzieć na pytanie, kogo należy danymi obowiązkami obciążyć. Czy np. firmę usługowo malującą elewację siedziby innego przedsiębiorcy, czy może właściciela budynku.

Jeszcze więcej problemów dotyczy sprawozdań w sprawie odpadów, które na ogół nie wiążą się z opłatami. Nie wiadomo np., jak kwalifikować odpadowe tonery czy odpady medyczne.

Jednostki medyczne często mają kłopoty z kwalifikowaniem odpadów medycznych, a poziom wiedzy o tym jest niski nawet wśród urzędników. – Często występuje rozbieżność między placówkami medycznymi, instytucją kontrolującą a firmą unieszkodliwiającą odpady medyczne

Źródło: Rzeczpospolita, Zofia Jóźwiak 26-01-2012

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska – ulegają corocznej zmianie.

Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w 2011 r. określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 (M.P. 74, poz.945)

Rodzaje korzystania ze środowiska objęte opłatami

Rodzaje korzystania ze środowiska objęte opłatami – określa art. 273 ust.1 POŚ.

Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi pobór wód składowanie odpadów (zgodnie z treścią art. 279 ust.2 POŚ w razie składowania odpadów, podmiotem korzystającym ze środowiska obowiązanym do ponoszenia opłat jest posiadacz odpadów, czyli ten kto faktycznie włada odpadami. W efekcie oznacza to, że opłaty za składowanie odpadów, uiszczają właściciele lub zarządcy składowisk, z zastrzeżeniem: w przypadku gdy odpady zostały przekazane na rzecz podmiotu, który nie uzyskał wymaganego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, to podmiotem korzystającym ze środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat za składowanie odpadów, jest podmiot który przekazał te odpady – powyższa zasada nie dotyczy osób fizycznych)

Podmioty korzystające ze środowiska

Podmioty korzystające ze środowiska – definiowane są w art. 3 pkt. 20 POŚ.

Ilekroć w ustawie jest mowa o podmiocie korzystającym ze środowiska – rozumie się przez to:

  • przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2007. Nr 155, poz.1095 ) oraz osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki
  • jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy – Prawo działalności gospodarczej
  • osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a), korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia

 

Opłaty za korzystanie ze środowiska

[important]OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA[/important]

są wprowadzone przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska i w praktyce są objęte takimi samymi, a w niektórych przypadkach nawet tymi samymi aktami prawnymi, co podatki wprowadzone prawem podatkowym.

Art. 284. 1. Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.
2. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo wodne.