Gospodarka odpadami
W ramach świadczonych usług dla firm i instytucji oferujemy kompleksową obsługę w zakresie ewidencji odpadów w firmie.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. Posiadacz odpadów jest obowiązany do sporządzenia na formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach ich zagospodarowania oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Zbiorcze zestawienia o odpadach lub o osadach ściekowych należy przekazywać corocznie marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, do 15 marca roku następującego po roku ewidencyjnym.

Kto będąc obowiązany przekazywania informacji lub zbiorczego zestawienia danych, nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem faktycznym podlega karze pieniężnej.

Właściwie prowadzona ewidencja odpadów oraz coroczne, obowiązkowe deklaracje – zbiorcze zestawienia składane do Urzędu Marszałkowskiego to nasz obowiązek.  Jeśli zlecisz to nam, sprawne i terminowe wywiązanie się z obowiązków w zakresie gospodarki odpadami w firmie, umożliwi skoncentrowanie się na podstawowej misji Państwa firmy.

Michał Marczak

tel. 603 798 286

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *