Raport KOBiZE

W poniedziałek, 29 lutego mija termin złożenia raportu do KOBiZE.

(Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami)

Każdy podmiot korzystający ze środowiska (dotychczas obowiązek dotyczył zakładów posiadających instalacje, obednie raport muszą wypełniać nawet przedsiębiorcy, który korzystają ze środowiska np. tylko w zakresie spalania paliw silnikowych) powinien złożyć coroczny raport KOBIZE o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

Zaraz potem kończą się kolejne terminy sprawozdawcze – odpady, opakowania, opłaty za korzystanie ze środowiska.
W związku z tym zapraszamy do zlecenia nam tego obowiązku aby prawidłowo go realizować i być spokojnym podczas kontroli WIOŚ.

ochrona@glina.pl

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Karta informacyjna przedsięwzięcia
Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Stworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK,) to obowiązek jaki nakłada na gminę nowelizacja ustawy od 1 stycznia 2012 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2011 Nr 152, poz. 897 ze zm.)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):
wykonamy kompleksową dokumentację do uzyskania pozwolenia na budowę:

+ koncepcja funkcjonalna i zagospodarowania terenu PSZOK
+ karta informacyjna przedsięwzięcia PSZOK oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
+ projekt budowlany PSZOK
+ w zależności od rozwiązań i terenu: dokumentację geotechniczną, operat wodnoprawny, inwentaryzację przyrodniczą, mapy do celów projektowych.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 2013 podkarpackie

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w terminie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 26 kwietnia 2013 r.
Czytaj dalej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 2013 podkarpackie

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Tegoroczny nabór zostanie przeprowadzony dwuetapowo. W pierwszym etapie, od 29 kwietnia do 10 maja 2013 r. wnioski będą mogły składać grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw, spółki i spółdzielnie kontrolowane przez takie podmioty, a także podmioty skonsolidowane prowadzące działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych oraz centra dystrybucji produktów rolnych. W następnym etapie, od 13 do 24 maja do naboru będą mogły przystąpić pozostałe uprawnione podmioty działające w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego. O pomoc mogą ubiegać się podmioty spełniające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, a także zakłady, które zatrudniają mniej niż 750 osób, a ich roczny obrót nie przekracza 200 mln euro. Wysokość dofinansowania, jakie można otrzymać z ARiMR wynosi od 25% do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowane w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji. O kolejności przyznawania pomocy zdecyduje suma punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji stosowanych w tym działaniu.

Dofinansowanie do zagranicznych wyjazdów

Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej mogą wziąć dofinansowanie na jeden z czterech zagranicznych wyjazdów.

Wyjazdy na imprezy targowe pomoże im sfinansować Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PORPW). Warunek: trzeba wystartować w jednym z naborów organizowanych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIIZ). Na decyzje i zgłoszenie się pozostało już jednak tylko kilka dni.

Źródło: Puls Biznesu

Nowa ustawa o odpadach

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w piątek ustawę o odpadach – poinformowała Kancelaria Prezydenta. Nowe prawo wprowadza unijne unormowania dotyczące gospodarki odpadami, m.in. w zakresie ich składowania. Określa także obowiązki wytwórców odpadów.

Rząd przyjął projekt ustawy, która może nas ochronić przed unijnym gniewem i zredukuje szarą strefę.

Niejasny, nieprzejrzysty, niekontrolowany i pełen patologii — tak o obecnym systemie gospodarki zużytymi opakowaniami mówią firmy zajmujące się recyklingiem. Jest szansa, że zostanie on uszczelniony. Za drugim podejściem rząd przyjął projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Czytaj dalej Rząd przyjął projekt ustawy, która może nas ochronić przed unijnym gniewem i zredukuje szarą strefę.