Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów

Przypominamy, o obowiązku sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Sprawozdania należy przekazać do Marszałka Województwa Podkarpackiego do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami  sporządza:

  1. Wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów,
  2. Prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie zbierania odpadów, przetwarzania odpadów – obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów,
  3. Podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów lub ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska w fazie poeksploatacyjnej.

Wytwórca odpadów to:

  • Każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów,
  • Każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów,
  • Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usług stanowi inaczej.

Posiadacz odpadów:

  • Każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów: domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów z zastosowaniem karty ewidencji odpadów odrębnie dla każdego rodzaju odpadu oraz karty przekazania odpadu.

Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzaniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności przedsiębiorca sporządza i składa sprawozdanie w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.

Podmioty zobowiązane do sporządzenia przedmiotowego sprawozdania wypełniają tylko te działy, które ich dotyczą.

Zgodnie z art. 237 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, podmioty obowiązane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do sporządzania i składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów – na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 j. t. ze zm.) – sporządzają i składają je za lata :

  • 2012,
  • 2013,
  • 2014,

stosując przepisy dotychczasowe.

Równocześnie informujemy, że zgodnie z art. 200 w związku z art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), wojewódzki inspektor ochrony środowiska wymierza karę pieniężną w wysokości 500 zł za nie przekazanie i nieterminowe przekazanie zbiorczych zestawień marszałkowi województwa za lata 2012, 2013 i 2014.

Natomiast za nie przekazanie lub nieterminowe przekazanie zbiorczych zestawień marszałkowi województwa za lata 2015 i za rok 2016 wojewódzki inspektor ochrony środowiska wymierzać będzie karę grzywny.

Wzory formularzy dotyczących zbiorczych zestawień danych o odpadach określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674).

[notice]Nasza firma pomaga nadzorować proces sprawozdawczy z zakresu gospodarki odpadami.[/notice]

W przypadku jakichkolwiek pytań, zapraszam do kontaktu.

ochrona@glina.pl