PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Karta informacyjna przedsięwzięcia
Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Stworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK,) to obowiązek jaki nakłada na gminę nowelizacja ustawy od 1 stycznia 2012 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2011 Nr 152, poz. 897 ze zm.)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):
wykonamy kompleksową dokumentację do uzyskania pozwolenia na budowę:

+ koncepcja funkcjonalna i zagospodarowania terenu PSZOK
+ karta informacyjna przedsięwzięcia PSZOK oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
+ projekt budowlany PSZOK
+ w zależności od rozwiązań i terenu: dokumentację geotechniczną, operat wodnoprawny, inwentaryzację przyrodniczą, mapy do celów projektowych.