Podmioty korzystające ze środowiska

Podmioty korzystające ze środowiska – definiowane są w art. 3 pkt. 20 POŚ.

Ilekroć w ustawie jest mowa o podmiocie korzystającym ze środowiska – rozumie się przez to:

  • przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2007. Nr 155, poz.1095 ) oraz osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki
  • jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy – Prawo działalności gospodarczej
  • osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a), korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia