Wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014 – 2020 1.4.1

[important]Koordynujemy prace związane z opracowaniami środowiskowymi do naboru:[/important]

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

działanie 1.4 Wsparcie MŚP

poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

typ projektu: Rozwój MŚP

 

 1. Część środowiskowa wniosku o dofinansowanie (wersja dla projektu niebędącego dużym w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
 2. Stosowanie dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („dyrektywa SOOŚ”)
 3. Stosowanie dyrektywy 2011/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady[1] („dyrektywa OOŚ”)
 4. Stosowanie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory[1] (dyrektywa siedliskowa); ocena oddziaływania na obszary Natura 2000
 5. Stosowanie dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady[1] („ramowej dyrektywy wodnej”); ocena oddziaływania na jednolitą część wód
 6. W stosownych przypadkach, informacje na temat zgodności z innymi dyrektywami środowiskowymi
 7. Koszt rozwiązań na rzecz zmniejszenia lub skompensowania negatywnego oddziaływania na środowisko, w szczególności wynikającego z procedury OOŚ lub innych procedur oceny (takich jak dyrektywa siedliskowa, ramowa dyrektywa wodna, dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych) lub wymogów krajowych/regionalnych.
 8. Przystosowanie się do zmian klimatu i łagodzenie zmian klimatu, a także odporność na klęski żywiołowe
 9. Obowiązek przekazywania informacji na potrzeby rejestrów prowadzonych  w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  [1] Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).  [1] Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).  [1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1). Dyrektywa 2011/92 została zmieniona dyrektywą 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 124/1 z 25.4.2014). Termin transpozycji do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2014/52/UE mija 17 maja 2017 r.

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 2013 podkarpackie

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w terminie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 26 kwietnia 2013 r.
Czytaj dalej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 2013 podkarpackie