Rodzaje korzystania ze środowiska objęte opłatami

Rodzaje korzystania ze środowiska objęte opłatami – określa art. 273 ust.1 POŚ.

Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi pobór wód składowanie odpadów (zgodnie z treścią art. 279 ust.2 POŚ w razie składowania odpadów, podmiotem korzystającym ze środowiska obowiązanym do ponoszenia opłat jest posiadacz odpadów, czyli ten kto faktycznie włada odpadami. W efekcie oznacza to, że opłaty za składowanie odpadów, uiszczają właściciele lub zarządcy składowisk, z zastrzeżeniem: w przypadku gdy odpady zostały przekazane na rzecz podmiotu, który nie uzyskał wymaganego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, to podmiotem korzystającym ze środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat za składowanie odpadów, jest podmiot który przekazał te odpady – powyższa zasada nie dotyczy osób fizycznych)